Nauka czytania

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Warszawie.  

 • diagnoza dysleksji rozwojowej w Warszawie

 • diagnoza wstępnego ryzyka dysleksji rozwojowej 

 • diagnoza dysortografii

 • diagnoza dysgrafii, grafomotoryki

 • diagnoza dyskalkulii

 • diagnoza lateralizacji, kordynacji wzrokowo-ruchowej

 • diagnoza koncentracji uwagi 

 • diagnoza wszystkich innych specyficznych trudności w uczesniu się 

U dzieci w wieku przedszkolnym dokonujemy oceny rozwoju dziecka aby stwierdzić występowanie zaburzeń i innych trudności związanych z przyszłą dysleksją rozwojową. Jest to wspaniała forma profilaktyki niepowodzeń szkolnych. 

U uczniów klas I-III  diagnozujemy  występowanie ryzyka dysleksji rozwojowej oraz wszystkich innych dodatkowych trudności związanych z pisaniem, czytaniem, liczeniem, koncentracją uwagi  oraz językami obcymi.

U uczniów klas IV i wyższych stwierdza się występowanie lub niewystępowanie dysleksji rozwojowej.  

Diagnoza dysleksja rozwojowa Warszawa

Diagnoza specyficznych trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego czytania i pisania przeprowadzana jest w oparciu o:

Wywiad z rodzicami dziecka, rozmowę z samym uczniem oraz diagnozę na dwóch poziomach:

 1. Poziom edukacyjny (dysleksja, dysortografia):  weryfikacja znajomości zasad ortograficznych,  analiza wypracowań i zeszytów ucznia, ocenę znajomości liter, badanie analizy i syntezy sylabowej, pomiar szybkości i płynności czytania, badanie słuchu fonematycznego
 2. Poziom graficzny (dysgrafia):  ocena poziomu graficznego pisma, badanie motoryki ręki, lateralizacji

Poziomy dodatkowe nie wchodzące w skład pakietu badań diagnostycznych obejmująch dysleksję rozwojową pakiet dodatkowy: 

 1. Poziom koncentracji uwagi: badanie koncentracji uwagi i pamięci,
 2. Poziom języków obcych- diagnoza wykonywana u uczniów z trudnościami w nauce języków obcych
 3. Poziom dyskalkulia-  diagnoza wykonywana u uczniów z trudnościami w nauce matematyki 

Reedukacja dla dzieci w Warszawie. Terapia pedagogiczna dla dzieci w Warszawie. Problemy w nauce reedukacja, terapia pedagogiczna Warszawa:

Dla dzieci z trudnościami w nauce, dzieci doświadczaących dysleksji rozwojowej zapewniamy specjalistyczną opiekę reedukacyjną: naukę czytania, pisania, liczenia oraz trening koncentracji uwagi. Dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki zapewniamy opiekę nauczycieli matematyki pracujących tylko z dzieci dyslektycznymi, dziećmi z trudnościami w nauce matematyki.

Terapia pedagogiczna adresowana jest do tych dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole.

 • dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i pisania,
 • dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego, 
 • dla dzieci, które mają trudności w estetycznym pisaniu gdzie trudnością jest motoryka ręki,
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej,
 • dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej,
 • dla dzieci z zaburzeniami orientacji przestrzennej, lateralizacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • dla dzieci które przejawiają problemy z koncentracją uwagi,
 • dla dzieci , które wolniej się uczą i potrzebują dodatkowych godzin nauki aby nauczyć się i lepiej zrozumieć.

 

Glottodydaktyka, nowoczesna metoda: nauka czytania, nauka pisania, nauka liczenia dla dzieci w Warszawie.

Metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Zapraszamy dzieci od 2 do 14 lat. Zajęcia dla dzieci z glottodydaktyki w Warszawie przygotowują dzieci:  aby nastąpił prawidłowy rozwój narządów, prawidłowy rozwój syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski) - głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki ( jak słyszymy, nie jak piszemy). Glottodydaktyka to bogata metoda pomocy dzieciom w trudnościach z pisaniem i czytanie z wykorzystanie klocków LOGO do pracy z dzieckiem.

Nauka czytania dla dzieci:

Perfekcyjne rozpoznawanie i wybrzmiewanie wszystkich liter (także dwuznaków i innych: „ó”, „rz”, „ch”, ...) - wybrzmiewanie krótko, bez „dodatków” np: w przypadku głoski "m" często wybrzmiewamy  "em" lub "my", oraz wedłu wszystkich założeń glottodydaktyki (np. nauke czytania poprzez ślizganie) które umożliwają przyjemna i skuteczną naukę czytania. Jesteśmy kliniką posiadającą wyszkoloną kadrę specjalistów glottodydaktyki przez prof. Racławskiego. ProfRocławski jest twórcą systemu edukacyjnego Glottodydaktyka ojczystojęzyczna oraz autorem klocków Logo.

Nauka pisania dla dzieci, terapia ręki:

Wykonywanie dużej ilości prac plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie - prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych), odtwarzanie różnorodnych kształtów, także literopodobnych, kreślenie liter (pisanych) bez liniatury kreślenie liter (pisanych) w liniaturze oraz kompeksowa pomoc w grafomotoryce, terapia ręki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczna Klinika Dziecięca
Psycholog dziecięcy Warszawa