Diagnoza dysleksji rozwojowej Warszawa. Terapia pedagogiczna reedukacja Warszawa. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Warszawa

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WARSZAWA. HONOROWANE I CENIONE OPINIE. 

Proces diagnostyczny: Diagnoza dysleksja rozwojowa Warszawa, diagnoza dyskalkulia Warszawa. Diagnoza dysortografia dysgrafia Warszawa

U dzieci w wieku przedszkolnym dokonujemy oceny rozwoju dziecka aby stwierdzić występowanie zaburzeń i innych trudności związanych z przyszłą dysleksją rozwojową. Jest to wspaniała forma profilaktyki niepowodzeń szkolnych. 

U uczniów klas I-III  diagnozujemy  występowanie ryzyka dysleksji rozwojowej oraz wszystkich innych dodatkowych trudności związanych z pisaniem, czytaniem, liczeniem, koncentracją uwagi  oraz językami obcymi.

U uczniów klas IV i wyższych stwierdza się występowanie lub niewystępowanie dysleksji rozwojowej.  

Diagnoza dysleksji rozwojowej Warszawa, czyli specyficznych trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego czytania i pisania przeprowadzana jest w oparciu o:

Wywiad z rodzicami dziecka, rozmowę z samym uczniem oraz diagnozę na trzech poziomach:

  1. Poziom edukacyjny:  weryfikacja znajomości zasad ortograficznych,  analiza wypracowań i zeszytów ucznia, ocenę znajomości liter, badanie analizy i syntezy sylabowej, pomiar szybkości i płynności czytania, badanie słuchu fonematycznego
  2. Poziom graficzny:  ocenę poziomu graficznego pisma, badanie motoryki ręki, lateralizację,

​Poziomy dodatkowe nie wchodzące w skład pakietu badań diagnostycznych obejmująch dysleksję rozwojową pakiet dodatkowy: 

  1. Poziom koncentracji uwagi: badanie koncentracji uwagi i pamięci,
  2. Poziom języków obcych- diagnoza wykonywana u uczniów z trudnościami w nauce języków obcych
  3. Poziom dyskalkulia-  diagnoza wykonywana u uczniów z trudnościami w nauce matematyki.

Reedukacja dla dzieci Warszawa. Terapia pedagogiczna dla dzieci Warszawia. Trudności w nauce terapia pedagogiczna Warszawa:

Dla dzieci z trudnościami w nauce, dzieci doświadczających dysleksji rozwojowej zapewniamy specjalistyczną opiekę reedukacyjną: naukę czytania, pisania, liczenia oraz trening koncentracji uwagi. 

Terapia pedagogiczna (inaczej reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) ma na celu  kształtowanie właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować wiadomości i umiejętności szkolne. Do zadań terapii pedagogicznej  należy: stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, eliminowanie braków dydaktycznych, korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych. Dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki zapewniamy opiekę nauczycieli matematyki pracujących tylko z dzieci dyslektycznymi, dziećmi z trudnościami w nauce. Prowadzimy terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej. 

 

Psycholog dziecięcy Warszawa
Specjalistyczna Klinika Dziecięca